MENU

Financial
Dashboard

Statistical
Power

Take
Calculated Risks

Profil Posthuma Partners

เนื้อหาหลักในเว็บไซต์ของ Posthuma Partners เป็นภาษาอังกฤษ แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในประเทศไทย ผู้จัดทำเว็บไซต์จึงได้เรียบเรียงและแปลเนื้อหาอย่างย่อเป็นภาษาไทยไว้ในส่วนนี้:

เนื่องจากการแข่งขันและกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในปัจจุบันสำหรับผู้ให้บริการด้านการเงินทุกๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกัน บริษัทนายหน้า และบริษัทที่ให้คำปรึกษาในเรื่องเหล่านี้ ดังนั้น Posthuma Partners ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐานสากลและผู้ให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อให้บริการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน

Posthuma Partners

การแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

– การวิเคราะห์และควบคุมกลุ่มหลักทรัพย์
– การประเมินมูลค่า การยืนยันความถูกต้อง และการพยากรณ์
– การดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบ: Risk Based Capital
– การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง —นั่นคือเรื่องทั้งหมด

– การคำนวณค่ายุติธรรมใน บัญชี GAAP ท้องถิ่น
– การประเมินสิ่งต้องการในการชำระหนี้ที่ยั่งยืน
– เพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท

ซอฟต์แวร์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการเงินที่ชาญฉลาด

เราคือผู้พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินและคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ชาญฉลาด โดยมีพื้นฐานจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนประกันของท่านอย่างเป็นระบบและยั่งยืนจากในทุก ๆ แง่มุมของความเสี่ยงตามที่ท่านต้องการ

การยืนยันความถูกต้องด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

Posthuma Partners แตกต่างจากมาตรฐานโดยทั่วไป เนื่องจากซอฟต์แวร์ของบริษัทได้รับการยืนยันความถูกต้องจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ ลูกค้าทั่วโลกต่างพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบต่าง ๆ ทุกวัน

Where our service or software is applied